Datum
24 februari 2021

Aanmelden: Praktijkcursus Bodem

Deze cursus is bestemd voor een groep telers van open teelten en veehouders in de Veenkoloniën. De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 10 ondernemers.

Doel
De deelnemers worden in deze cursus bijgeschoold in het beoordelen van de bodemconditie en in kennis van de bodemkunde en interactie/ gewas. Daarbij staat voorop dat de deelnemers hun eigen bodem leren kennen en handvatten krijgen om deze te optimaliseren. De is na de cursus in staat om dit ook aan andere boeren uit te kunnen leggen.

 Uitvoering
De cursus wordt gegeven door Coen ter Berg, een van de meest ervaren bodemkundigen van Nederland. In 7 studiebijeenkomsten wordt zowel de praktijk van het beoordelen van verschillende bodems als ook de theorie onderwezen. De bijeenkomsten vinden plaats op de bedrijven van de deelnemers. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen ervaringen en vraagstukken inbrengen. De praktijkmiddagen zien er als volgt uit:
1. Introductie en werkwijze. Eerste oefeningen in het veld.
2. Geologie Nederland. Oefenen in het veld.
3. Bodemstructuur. Oefenen in het veld.
4. Bodemleven & bodemvoeding Oefenen in het veld.
5. Wortelontwikkeling. Oefenen in het veld.
6. Waterhuishouding. Oefenen in het veld.
7. Evaluatie.

Planning
De cursus start in het voorjaar van 2021 en wordt verder gegeven tijdens het groeiseizoen van 2021. Het betreft 7 dagdelen (middagen).

Resultaat
De deelnemer heeft kennis van de volgende thema’s:
- Bodemconditie en maatregelen om deze te verbeteren
- Invloed van bemesting en bodemverbeteraars/compost
- Invloed en mogelijkheden m.b.t. samenwerking akkerbouw-veehouderij
De deelnemer mag zich na succesvolle afronding ‘Kringloopcoach Veenkoloniën’ noemen.

Kosten
De cursus kost per deelnemer 350 euro ex. BTW, die vooraf dient te worden voldaan. MAAR, indien een deelnemer minimaal 6 van de 7 bijeenkomsten heeft bijgewoond, zal het volledige bedrag na afronding worden teruggestort! Aanmelden en vragen kunnen via: daan@boerenverstand.nl of de onderstaande aanmedlknop. Deze cursus wordt georganiseerd vanuit het project ‘Kringlooplandbouw Veenkoloniën’.