Datum
04 september 2019

Bodemconditie, weerbaarheid & telen met minder kunstmest

Op verzoek van de akkerbouwers uit het project in het oostelijke deel van de Veenkoloniën is een discussiebijeenkomst met veldbezoek georganiseerd met een Bodembiologie specialist van Plant Health Cure.


Aan de keukentafel werd eerst een discussie gevoerd over nut en noodzaak van mycorrhiza-schimmels die sommigen – in hun zoektocht naar nieuwe duurzame bodem-/kringlooppraktijken – al bij wijze van experiment hebben toegepast. In het afgelopen jaar ontstonden enkele praktische aanloopproblemen (zoals slechte menging/oplosbaarheid). Deze probleem zijn inmiddels naar tevredenheid opgelost.

Bij meerdere experimenten is weinig tot geen verschil te zien tussen behandeld en onbehandeld, de deelnemers willen toch door omdat ze denken/verwachten dat er langduriger en meer stappen gezet moeten worden (in combinatie met coherente bodemmaatregelen) die minstens 5-10 jaar gaan kosten voordat effecten op gewasweerbaarheid, productkwaliteit (droge stof%, voedingswaarde e.d.) zijn waar te nemen. De deelnemers spreken af om met een goedkope BRIX-meter zelf te gaan monitoren in de komende jaren. <span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Een BRIX-meter meet het gehalte van colloïdaal opgeloste stoffen (= zo fijn dat ze niet zinken in een vloeistof). Dit zijn suikers, eiwitten, enzymen en mineralen.

Ook zijn er bij de deelnemers percelen aan te wijzen waar behandeling met o.a. mycorrhiza al na 1 jaar  zichtbaar verbetering laten zien (met name de cohesie tussen bodemdeeltjes en aggregaatvorming (anti-stuifwerking!).

Een boeiende discussie volgde over de relatief hoge kosten van de PHC-bij-bemestingproducten versus de gangbare meststoffen zoals KAS. Hamvraag is of de kosten opwegen tegen de baten. Die vraag zal de komende jaren moeten worden beantwoord….

Tijdens het veldbezoek was opvallend dat het bodemleven (m.n. wormen) de diepe insporing van zware voertuigen snel kan herstellen. Deze deelnemer doet aan vol-veld frezen en blijft daarna van zijn bodem af.

Een volgende discussie gaat over het afwegen van poot-zaaidatum en groeidagen versus goede mogelijkheden om je grond groen te houden met groenbemesters. Krijg je het opbrengstverlies van vroeger rooien terug door het profijt dat volgende gewassen hebben van een betere bodem? Idealiter werk je met rassen die steile groei-curves hebben, tussen mei en half september, maar je blijft last hebben van de verdeling van arbeid.

 

Deze groep is gemotiveerd en wil de komende jaren door met kennisuitwisseling over nieuwe vormen van duurzaam bodembeheer, op basis van de praktijkproeven die ze zelf aangelegd hebben (‘on farm research’).