Bodemecologie; de bodem is in zicht

Op vrijdag 3 februari is bij Innovatieveenkoloniën een bijeenkomst geweest voor geinteresseerden over het thema  bodemecologie. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met circa 70 deelnemers.


Indien u verhinderd was, dan kunt u hieronder een samenvatting van de ochtend teruglezen. Wilt u graag de Powerpoint presentatie ontvangen van de sprekers, stuurt u dan een mail naar patty@innovatieveenkolonien.nl.

Een korte kenschets van de 2 lezingen:
15 jaar bodem door de ogen van Arnout Venekamp, provincie Drenthe

De historie van het beleid op bodemgebied wordt in beeld gebracht; Met voorbeelden van projecten en onderzoeken op het gebied van kringloop melkveehouderij, organische stof, bodembiologie en ecosysteemdiensten wordt dit toegelicht. Het belang van bodemkennis voor de boer richt zich op waterbeheer, opbrengsten, grondbewerking en welke bedrijfseconomische winst er te behalen is op korte en lange termijn.  Wat houdt ons dan tegen om hier mee aan de gang te gaan ? De regelgeving rond mesttoepassing bijvoorbeeld; Die past niet meer bij deze tijd, dit moet echter anders worden vormgegeven. Maar is er voldoende hulp bij een systeemverandering,? Want om tot een gezonde bodem te komen is het nodig om het beleid aan te passen. De keten, de grote marktpartijen, zouden kunnen zoeken naar een alternatief.  Het uitendelijke doel moet zijn om met een biologische, natuurkundige en scheikundige bril de bodem te bekijken  en er vervolgens een integrale kijk op los te laten. Er is voldoende kennis beschikbaar over bodem, maar helaas is dit nog niet breed bekend bij de primaire sector.

Van chemie tot biologie, it's time to inspire door Jannie Peltjes
Prof. J.D. van Elsas was helaas verhinderd, voor hem in de plaats vertelde mevrouw Jannie Peltjes (HLB) een interessant verhaal  over bodem en de ecologie daarvan. De chemie heeft veel impact met betrekking tot de voedselproductie. Maatschappelijk is er echter onrust  over de effecten in het milieu, lucht, water, bodem en ecosystemen. Doordat de druk om  minder bestrijdingsmiddelen toe te passen groot is, worden er mogelijk eerder toepassingen ontwikkeld die biologisch gaan werken. De primaire sector moet zich bewust worden dat de macht niet alleen aan het eind van de keten zit; de producten zelf hebben hier ook invloed op (en dus de consument).

Het doel is om 50 tot 70 procent meer productie te realiseren in 2050. De klimaatverandering heeft hier invloed op; de temperatuur gaat 3 graden omhoog in 2050. Dit geeft opbrengstpotentie, maar brengt ook meer extremen met zich mee op het gebied van weersinvloeden. En dit heeft weer effect op de bodemgesteldheid en bodemgezondheid. Het is van belang om de micro-, meso- en macro-nutriënten optimaal te houden, want wereldwijd gaat 20-40 procent verloren door ziekten en plagen in de gewassen. De chemie moet dan ook gebruikt worden als bijstuurmiddel, want alleen  door een meer biologische en scheikundige benadering kan de bodem geoptimaliseerd worden. Dit is echter werk voor de lange termijn (komende 10 jaar), waarbij het zeker 5 tot 10 jaar duurt voordat een verschil waarneembaar is.

We moeten echter leren samenwerken met de natuur en chemie alleen nog gebruiken als  bijstuurmiddel. Kortom: goed kijken in je gewas, meten en dan beslissen wat te doen.