Datum
08 september 2014

Geslaagde Praktijkdag Bodem en Verdichting

De bodem staat volop in de belangstelling, zo ook bij de bijna 200 bezoekers van de Praktijkdag Bodem en Verdichting op Proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond op 28 augustus j.l. De dag draaide om de presentatie van actuele kennis over het beperken van stuifschade, het in kaart brengen en opheffen van bodemverdichting en het verbeteren van de bodemkwaliteit.


De dag was georganiseerd door PPO in samenwerking met het project InnovatieVeenkoloniën. 

Stuifschade beperken
Tijdens de rondleiding langs verschillende bodemproeven demonstreerden onderzoekers onder meer de gecombineerde effecten van grondbewerking (spitten, cultivateren), organische stofbeheer (groenbemester, compost, geen) en rijsnelheid (langzaam, snel) op de stuifgevoeligheid van de grond. Een juiste rijsnelheid blijkt van groot belang. Ook het vergroten van de organische stofaanvoer (compost, stro, groenbemesters) en het pas vlak voor opkomst van de aardappelen doodspuiten van een groenbemester dragen positief bij. Als tip werd meegegeven dat men door regelmatig tussentijds het resultaat te bekijken kan bijsturen om te fijne grond en daarmee stuiven te voorkomen. Op het erf van de proefboerderij werden opnames van de voorjaarswerkzaamheden in deze demo getoond. 

Bodemverdichting
Profielkuilen bij verschillende proeven toonden wat fout kan gaan bij een goed bedoelde poging tot profielverbetering, wat draineren kan betekenen voor de waterafvoer en plassen op het land, hoe je bodemverdichting opspoort, een bodemprofiel beoordeeld en wat mogelijke technische oplossingen zijn voor bodemverdichting. Zo konden bezoekers zien wat de effecten waren op het bodemprofiel van diepspitten en omzetten met een kraan.
 
Bodemkwaliteit
Bij het project Bodemkwaliteit in de Veenkoloniën kwamen de verschillen in beworteling van fabrieksaardappelen bij gespitte en niet-kerend bewerkte objecten aan de orde. 
In het project Bodemkwaliteit worden praktisch toepasbare maatregelen ontwikkeld voor een duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën. De vele kritisch geïnteresseerde vragen van de bezoekers tonen aan dat deze onderwerpen leven. Verschillende Praktijknetwerken uit Noordoost Nederland grepen de Praktijkdag aan om zich te presenteren met posters en flyers. De dag is door veel boeren bezocht. Deelnemers aan het Veldleeuwerik project waren speciaal uitgenodigd. Daarnaast hebben ook leerlingen van AOC Terra de dag bezocht. 
 
Meer informatie
Voor meer informatie en toekomstige activiteiten bezoek de website www.beterbodembeheer.nl of neem contact op met Janjo de Haan, janjo.dehaan@wur.nl