Datum
10 februari 2021

Introductie Satellietmonitoring voor Kringlooplandbouw

Deze bijeenkomst is georganiseerd binnen het thema Precisielandbouw van het Project Kringlooplandbouw Veenkoloniën. Wouter Zunneberg trapte af met een beschouwing op de belangrijke rol die Precisielandbouw kan spelen in het beter sluiten van kringlopen en het vergroten van biodiversiteit in de bodem en daarboven.


Door plaatsspecifieke bodembewerking en door het plaatsspecifiek toepassen van inputs als meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water, worden zowel bedrijfskosten als kringloopverliezen gereduceerd.

Precisielandbouw kan beschouwd worden als een (meestal) high-tech, data-intensieve  bedrijfsvoering, waarmee bodem- en gewasbeheer wordt ge-finetuned, resulterend in meervoudig gewin; voor de portemonnee, voor de bodem als gezond productie-apparaat, voor de kringlopen van C, N, P en voor de biodiversiteit.

Jeroen Verschoore (www.bioscope.nl ) werkte voorheen op het grootste akkerbouwbedrijf in Nederland, Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder. Vanaf 2000 heeft Verschoore zich toegelegd op het in de praktijk implementeren van precisielandbouw. In zijn presentatie ging Verschoore in op de ruime variatie die aanwezig is in de bodem, het uitgangsmateriaal, compost, organische mest etc. Met een egaal, volvelds beheer van bodem en gewas bereik je dan niet het meest optimale effect. Uitdaging is om met gebruiksvriendelijke ICT-middelen in te spelen op die variaties en daarmee de kringlopen in de akkerbouw zo goed mogelijk te sluiten.

Bioscope, in 2019 ontstaan uit een samenwerking tussen Aerovision en LTO bedrijven, levert satellietproducten (kaartlagen met informatie) aan geabonneerden. Met deze producten, die deelnemers ontvangen gedurende het hele groeiseizoen, biedt Bioscope:

  • een extra paar ogen (meer zien dan je zelf kunt)
  • scouting-mogelijkheden → op basis van data het veld in om gericht te kijken en beslissen
  • meer teeltzekerheid
  • meer kans op besparingen op middelen en mest; betere sluiting van kringlopen
  • betere beheersing productkwaliteit

Een kosten-baten analyse laat zien dat de kosten voor deelname aan Bioscope ruimschoots terugverdiend kunnen worden, o.a. door reductie op inzet van middelen van ca. 30%. Bioscope werkt met een eigen mobiele Fieldscout-app en is ook geïntegreerd met PC-software van Dacom en Akkerweb. Je kan dus als gebruiker ook andere data in de analyses betrekken.

Verschoore demonstreerde de Fieldscout-app op een tarweperceel van D. Wage. Op dat perceel is een plek waar te nemen die achterblijft in productie, maar later weer op niveau lijkt te komen. De groep is met GPS en de Fieldscout-app naar het desbetreffende perceel genavigeerd.

Hoewel er van dichtbij weinig meer te zien was van achterstand in groei/ontwikkeling (door een inhaalspurt), geeft Wage aan dat deze plek wel anders is qua bodemprofiel. Mogelijk dat enige verdichting heeft geleid tot vocht stagnatie, wat door de droge zomer weer verholpen is. De potentie van de Fieldscout-app om snel en makkelijk probleemplekken op te sporen om daar te gaan kijken/onderzoeken naar oorzaken is met deze demo bevestigd.

Vervolg
Met de deelnemers is afgesproken om begin 2021 voor een beperkte groep een online workshop te organiseren. In de workshop word gediscussieerd over trends en opvallende ruimtelijke patronen, die uit een geografische dataset zijn gehaald uit de praktijk van een van de deelnemers en zijn gecombineerd met satellietdata van Bioscope. In een derde en laatste sessie van deze serie zal in afstemming met de deelnemers een casus worden besproken waarin zo volledig mogelijk de Plan-Do-Check-Act cirkel wordt doorlopen.

De Powerpoint-presentatie van Jeroen Verschoore vindt u bij 'downloads' op deze pagina.