Datum
06 mei 2020

Mest; hoogwaardige voeding voor de bodem

Wouter Zunneberg en René Elsendoorn organiseerden voor Boerenverstand in het kader van het project ‘Kringlooplandbouw Veenkoloniën’ op het melkveehouderijbedrijf van de familie Meijer in Blijham deze bijeenkomst over nut en noodzaak van het investeren in de kwaliteit van mest.


Ondanks de harde wind en overvloedige regenval wist een twintigtal geïnteresseerde akkerbouwers en melkveehouders de weg te vinden naar de presentatieruimte op de boerderij, waar ze door Mathijs Meijer werden verwelkomd met koffie.

Na een korte introductie door projectleider René Elsendoorn, gingen vier sprekers in op de volgende onderwerpen:

-        Het belang van mest, compost en Bokashi als bronnen van nutriënten en organische stof. En de mogelijkheden om met minder kunstmest kringlopen op het bedrijf beter te sluiten, door Geert Jan van der Burgt (SPNA, Louis Bolk Instituut);

-        Ervaringen met het verhogen van de mestkwaliteit door scheiden van vaste en dunne mestfractie middels een giergoot in een rubberen vloer die op afschot ligt, in combinatie met stro in de boxen en beluchting van mest in de silo. Door Thomas Dijkstra, melkveehouder Kievest uit Rasquert;

-        Ervaringen met conservering van mest (en verminderen ammoniakuitstoot) door koeling. Door Jan Pieter van Tilburg, melkveehouder uit Hellum;

-        Ervaringen met het verhogen van mestkwaliteit, emissiearme vloer vergelijkbaar aan Dijkstra, maar dan met zand in de boxen en een mechanische mestscheider voor de dikke fractie, door Mathijs Meijer, melkveehouder uit Blijham.

De melkveehouders die aan het woord geweest zijn overtuigd van nut en noodzaak van het investeren in een bedrijfsvoering (en stallen!) gericht op een goede kwaliteit mest en een verbetering van de bodemkwaliteit. Men is ervan overtuigd dat dit terugverdiend zal worden door:

-        Verhoging van de organische stof in de bodem en daardoor verbetering bodemgezondheid;

-        Verbetering in de benutting van mineralen op het bedrijf en sluiten van kringlopen;

-        Verbetering van de kwaliteit van het ruwvoer;

-        Verbetering van de diergezondheid.

De Powerpoint-presentaties van de sprekers zijn beschikbaar via de website van Innovatie Veenkoloniën.

Tot slot gaf akkerbouwer Detmer Wage (Wedde) een aftrap voor de verdere discussie, door in te gaan op de gewenste mestkwaliteit voor de akkerbouwers. Een groot deel van de akkerbouwers maakt zich druk over de euro’s die zij beuren voor de aangevoerde drijfmest. Een kleine groep (waaronder Wage en een aantal Westerwoldse collega’s) zijn meer geïnteresseerd in het verkrijgen van een goede kwaliteit mest en daarmee het beste voor de bodem.  Dit is vaste, liefst strorijke mest, met bekende nutriënten inhoud, gescheiden van de urine. Zij zijn zelfs bereid om daar kosten voor te maken.

Het uiteindelijke doel, een vitale Veenkoloniale bodem en weerbare gewassen, wordt door de aanwezigen gedeeld.

Al snel kon worden geconstateerd dat de denkbeelden die de aanwezige melkveehouders en akkerbouwers hebben over mest grotendeels overeenkomen! Dat werd niet door iedereen vooraf zo ingeschat en dus was het goed om dit te bespreken.

Deze ochtend laat zien dat op bescheiden schaal gewerkt wordt aan het zo optimaal mogelijk inzetten als mest als hoogwaardige bron van organische stof en nutriënten.  De verwachting is dat de vraag naar kwaliteitsmest groter zal worden dan er kan worden geproduceerd.

Ondanks de noodzaak om interregionaal te (blijven) werken, is het nuttig en logisch om eerst de Veenkoloniale vraag- en aanbodkant van mest beter op elkaar af te stemmen (minder transport, lagere kosten etc.).

Communicatie en kennisdeling zal hierbij een belangrijke rol.

De komende maanden zal met een kleine werkgroep van de aanwezigen verder worden besproken hoe communicatie/afstemming het beste kan worden opgepakt.