Presentaties bijeenkomst 11 februari kringlooplandbouw Veenkolonien

Wat betekent het voor de bedrijfsvoering als je zo veel mogelijk kunstmest wilt vervangen door ‘gewone waardevolle mest’. Hoe zorg je als melkveehouder voor betere kwaliteit mest (en minder uitstoot).Het project ‘Kringlooplandbouw Veenkoloniën’ heeft op dinsdag 11 februari a.s. een bijeenkomst georganiseerd over mest als hoogwaardige voeding voor de bodem. De presentaties vindt u links op deze pagina.