Datum
26 maart 2020

Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag

Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag

Het Veenkoloniale bouwplan kent een grote en nog steeds toenemende afhankelijkheid van herbiciden als gevolg van de bestaande aardappelopslag. Deze opslag zorgt niet alleen voor opbrengstverlies in volggewassen door competitie om nutriënten en licht, maar is ook een waardplant voor ziekten en plagen met een economisch grote impact.


Het heersende het bouwplan wordt steeds meer vernauwd naar de continuteelt van aardappelen. In het Veenkoloniën gebied is er verder sprake van een hoge onkruiddruk, waarbij ongewensten soorten eveneens als waardplanten kunnen optreden.

Aanpak
Dit project richt zich op het verkennen en demonstreren van mogelijkheden en maatregelen om aardappelopslag en onkruiden in de Veenkoloniale akkerbouw te beheersen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van agronomische en ecologische principes en nieuwe technologische mogelijkheden, die het gebruik van chemische middelen minimaliseren.

De resultaten worden behaald via:

  • een proeftuin van innovatieve technologieën en maatregelen om onkruiden en aardappelopslag te beheersen;
  • een praktijkproject om deze innovaties ter beheersing van onkruid en aardappelopslag te toetsen en te gebruiken als voorbeeld.

Verwacht resultaat
Vermindering van de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen in het Veenkoloniën gebied en verhoging van de diversiteit door teelt van andere rassen en gewassen.