Datum
20 juni 2017

Resultaten vergroeningsexperimenten

Nateelt Tagetes na wintergerst voor bestrijding van Pratylenchus pentrans

In de herfst van 2016 is InnovatieVeenkolonien een proef gestart om te kijken wat de afbraak van PP is als tagetes wordt ingezet als nateelt (in dit geval na winter). Vraag is of tagetes zich dan nog voldoende ontwikkelt en wat dan het opruimende effect op de PP is.


Naast tagetes werd ook Japanse haver en het mengsel Terralife, met onder andere bladrammenas, wikke en boekweit in de proef mee genomen. De tagetes is op drie verschillende momenten gezaaid (half juli, half augusutus en begin september). Uit grondmonsters dit voorjaar is gebleken dat de nateelt van tagetes een aanzienlijke reductie van Pratylenchus pentrans realiseert, zoals te zien is in de grafieken.