Datum
02 juli 2019

Uitkomsten bodemdag 12 juni

Ongeveer 60 akkerbouwers, melkveehouders en adviseurs kwamen, ondanks code rood, op 12 juni bijeen op Valthermond om zich te verdiepen in bodembeheer en kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is “hot” in beleidskringen zoals bij het ministerie van LNV. Maar akkerbouwers en melkveehouders zoeken vooral naar praktische handvaten.


Stellingen
In de ochtend werd er gediscussieerd aan de hand van de stellingen. Een paar interessante stellingen waren: 

1.  Wat is er volgens u nodig om met minder input gelijkwaardige teelt in de Veenkoloniën te realiseren?

Wat is er volgens u nodig om met minder input gelijkwaardige teelt in de Veenkoloniën te realiseren?

2. ''Veevoer uit de regio is de toekomst voor kringlooplandbouw''


Ervaringen
Toon Robben, melkveehouder in Eeserveen, scheurt al jaren zijn grasland niet, werkt samen met omliggende akkerbouwers en experimenteert met grasbrok. Akkerbouwer Detmer Wage uit Wedde investeert in zijn bodem met bodemverbeteraars (schimmels) en vermindert de kunstmestgift, “er gaan meer zouten (m.n. chlorides) op het land dan dat we denken” en die maken veel van het bodemleven kapot. Hij hecht ook veel waarde aan de aanvoer van koolstof via vaste mest, wellicht is dit meer waard dan de drijfmest en de bijbehorende euro’s die we krijgen uit Brabant!


Tot slot
Het bevalt Innovatiecentrum Veenkoloniën goed om (melk)veehouders meer bij de proefboerderij Valthermond te betrekken. Daarom is het Innovatiecentrum betrokken bij projecten als Bodem APK (een project voor zowel akkerbouwers als melkveehouders) en Kringlooplandbouw Veenkoloniën. Acties die u de komende tijd van ons mag verwachten:

  1. KPI-aanpak (variabelen om prestaties van de landbouwbedrijven  te analyseren) verder uitwerken, m.n. voor akkerbouw (bijvoorbeeld via regiodeal Natuurinclusieve Landbouw);
  2. Kansen en uitdagingen samenwerking, specifiek binnen het kader van het Veenkoloniale bouwplan, in praktische zin uitwerken;
  3. Bijeenkomst mestkwaliteit organiseren (najaar 2019);
  4. Organiseren workshop (door boeren?!) beleid vanuit experimenteerstatus Noord-Nederland;
  5. Bijeenkomst eiwitteelten (zoals veldbonen) organiseren (winter 2019/2020).

 

De Themadag Bodem en Kringloop is georganiseerd vanuit het POP3 project Kringlooplandbouw door Boerenverstand in samenwerking met LTO Noord en InnovatieVeenkoloniën.