Datum
22 april 2014

Duurzaamheidskengetallen afgeleid uit teeltregistratie

April 2014 - Om te zien hoe de bedrijfsvoering verloopt, is het van belang dat de bedrijfsresultaten inzichtelijk worden gemaakt. Bedrijfsresultaten snel helder maken kan door koppeling van teeltregistratie en bedrijfseconomische resultaten. Ook het inzichtelijk maken van resultaten van duurzaamheidsthema’s is een manier om te sturen op en optimaliseren van bedrijfsvoering.


Daarnaast is het ook nog eens mogelijk om de resultaten te vergelijken met collega’s in de vorm van een benchmark. Ons praktijknetwerk gebruikt (duurzaamheids)kengetallen waar ondernemers op kunnen sturen om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Om de duurzaamheidskengetallen te meten is door de deelnemers bepaald wat ze zelf gaan registreren in het teeltregistratiesysteem Crop-R.  Er is gekeken welke registraties zinvol, meetbaar en deelbaar zijn. Elke deelnemer heeft een begin gemaakt door in Crop-R zijn percelen in te tekenen. In de teeltregistratie registreren de deelnemers verschillende gegevens, zoals de grondbewerking, gewasverzorging, hoeveelheid en type mest, datum van handelen en gebruik groenbemesters.

De duurzaamheidskengetallen worden afgeleid van de geregistreerde gegevens. Denk hierbij aan kengetallen ten aanzien van organische stof, milieubelasting van gewasbestrijdingsmiddelen, saldo gewas en saldo gewas per perceel en de benutting van mineralen. De registratie wordt in ieder geval voor suikerbieten en zetmeelaardappelen gedaan en kan per bedrijf uitgebreid worden voor alle gewassen. Plan is om de duurzaamheidskengetallen met elkaar te vergelijken en de verschillen te bespreken.

Praktijknetwerk Duurzaamheid in beeld