Datum
16 oktober 2013

Duurzame bietenteelt door pH precisie

Akkerbouwers uit de veenkoloniën hebben te maken met sterk variërende percelen die onderling en ook binnen de percelen sterk variëren in bodemkwaliteit en zuurgraad.


Een niet optimale pH is een belangrijke oorzaak voor het achterblijven van groei en opbrengst van de bietenteelt in het gebied. Naast suikerbieten worden voornamelijk aardappelen verbouwd in het gebied. Aardappelen groeien het meest optimaal bij een lagere pH (zeker ook bij een aanwezige aardappelmoeheidsbesmetting), terwijl bieten juist een hogere pH wensen.

Een niet optimale bodem pH geeft een verhoogde kans op ziekten en gebreksverschijnselen. Door het toepassen van o.a. resistente rassen is de aardappelmoeheidsbesmetting in de veenkoloniën gedaald, waardoor het verhogen van de pH zonder nadelige gevolgen wellicht tot de mogelijkheden behoort. In dit project wordt onderzocht hoe duurzame bietenteelt door middel van plaatsspecifieke metingen en bekalking tot stand kan komen in de veenkoloniën, zonder nadelige gevolgen aan de overige gewassen in het gebied.

Doel
Het realiseren van duurzame bietenteelt door het optimaliseren van de pH, zonder financiële gevolgen voor belangrijke andere gewassen (aardappelen en granen) in het veenkoloniale bouwplan waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met eventueel aanwezige aardappelmoeheidsbesmettingen.
Activiteiten

Het project haakt aan bij voorgaande initiatieven op het gebied van duurzame bietenteelt, precisielandbouw en het recente private initiatief van Dirk Jan Beuling en HLB, Suikerunie, IRS en Bos Agra-service. Suikerunie ondersteunt dit project vanuit het private initiatief wat reeds is opgestart door aanleg van een demo.

Het innovatieve karakter van dit project ligt in het plaatsspecifiek meten en sturen van de zuurgraad welke effect heeft op alle gewassen in het bouwplan. Door deze specifieke sturing wordt  niet alleen gewerkt aan een duurzame bietenteelt, maar ook aan het optimaliseren van alle gewassen in het bouwplan. Dit betekent dat alle gewassen profiteren van deze toepassing en daardoor beter bestendig zijn tegen stress situaties o.a. veroorzaakt door extreme klimaatomstandigheden.

Partners
Voor dit project is een praktijknetwerk gestart met meerdere landbouwondernemers uit de veenkoloniën. HLB is de projectleider en Suikerunie, IRS, Bos Agra-service de andere partners in het netwerk.
Het Innovatieplatform Biobased & Agribusiness - PlantValue; ondersteunt dit project voor de regio.

Dit project wordt gefinancierd door de betrokken ondernemers, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en  het ministerie van Economische Zaken vanuit de regeling Praktijknetwerken. Het ministerie ondersteunt daarmee de doelstelling voor 2020 van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 dat de landbouw in de Veenkoloniën een vitale sector is en blijft.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”
 

Bron: www.ikdrenthe.nl