''Plantengroei is de beste diepe grondbewerking die er is''

POP3 Kringlooplandbouw 
Profiel: Detmer Wage


In het kader van het POP3 Kringlooplandbouw Veenkoloniën gaan we in gesprek met een aantal agrariërs. Hieronder is het profiel van Detmer Wage weergegeven. Detmer Wage woont in Wedde en beteeld 170 hectare zandgrond. 1/3 hiervan is aardappelen, 1/6 bieten en de overige 50% is graangewas.

Grondbewerking
Als met Detmer over grondbewerkingen wordt gesproken, houdt hij stellig vast aan zijn eigen bevindingen; ‘’Plantengroei is de beste grondbewerking die er is’’. Hieruit kan worden opgemaakt dat Detmer geen voorstander is van veel en diepe grondbewerkingen. ‘’Door ploegen of woelen wordt weliswaar een storende laag in de bovengrond doorbroken, maar daar onder ontstaat vaak een nieuwe storende laag.’’ Daarnaast noemt Detmer, als tegenargument van intensieve grondbewerkingen, dat er zuurstof op plekken in de bodem komen, die daar eigenlijk niet thuishoort. Hiermee gaat veel waardevolle organische stof verloren. Het streven van Detmer is om zijn grond altijd beteeld te hebben. Hierdoor is er altijd plantengroei op een perceel en zullen de wortels zich ontwikkelen. Dit zorgt voor een goede en natuurlijke ontwatering en houdt de bodem luchtig. ‘’Plantengroei is in dat opzicht sterker en effectiever dan een trekker met daaraan een stuk ijzer.’’ Detmer gebruikt met name een schijveneg of vaste tand cultivator om het land zaaiklaar te maken.

Bemesting
Op het akkerbouwbedrijf van Detmer wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van vaste meststoffen. Dit is voor het grootste gedeelte kippenmest, maar ook eenden-, varkens- en geitenmest worden ingezet. Detmer is ervan overtuigd dat het voedden van de bodem met mest, vele malen beter is dan een bemesting op plantniveau toe te passen. Dit zorgt voor een verhoogde bodemvruchtbaarheid en levert ook op de lange termijn veel voordelen. Detmer is geen voorstander van kunstmest, vanwege de chemische samenstelling en de hoeveelheid zout. ‘’Het voegt voor de bodem niet veel toe en is alleen zinvol als laatste aanvulling op plantniveau.’’

Teeltplan
De helft van het teeltplan bestaat uit graangewassen. Ondanks dat deze gewassen bekent staan als lage saldogewassen, kiest Detmer hier bewust voor. ‘’Voor de bodemvruchtbaarheid is dit type gewas goed geschikt, mits er geen zware grondbewerkingen aan worden toegepast.’’

Combinatie
Door de combinatie van minder en lichtere grondbewerkingen, meer gebruik van vaste mest en een teeltplan met een relatief groot aandeel graangewassen zegt Detmer af te kunnen met een lagere input. Kunstmest gebruikt hij nauwelijks en gewasbeschermingsmiddelen worden meestal met een halve dosering ingezet. ‘’De bodem is veel gezonder en heeft een heel groot zelfregulerend vermogen. Door goede bodemvruchtbaarheid komen de nutriënten uit de bodem goed beschikbaar voor de gewassen en is het minder gevoelig voor ziekten en plagen’’, stelt de akkerbouwer uit Wedde. Door deze manier van werken lukt het hem om bovengemiddelde opbrengsten te behalen. Hierdoor is de combinatie van een ‘extensiever teeltplan’ in combinatie met de lage input een goed recept voor een succesvol bedrijf.