Datum
25 januari 2016

Boeren Op Goede Grond

Uit klimaatonderzoek blijkt dat de landbouw in de toekomst te maken krijgt met een warmer, droger klimaat en met periodes van hevige regenval. Het onderzoek laat ook zien dat de landbouw kan anticiperen op deze klimaatverandering door te werken aan bodemverbetering.
MWH heeft daarom in samenwerking met andere partijen een project opgezet in de omgeving van Witteveen, in Drenthe. Gedurende het project worden agrariërs begeleid in het verbeteren van de bodemkwaliteit.
 
Het doel van de pilot is om:
  • ervaring op te doen met het inpassen van bodemstructuurverbeterende maatregelen in de huidige landbouwbedrijfsvoering,
  • na te gaan wat het feitelijke effect is op de bodemstructuur en waterhuishouding,
  • de opgedane kennis onder meerdere boeren verspreiden.
 
De agrariërs hebben in overleg zelf de bodemverbeterende technieken gekozen. De technieken bestaan uit het gebruik van organisch materiaal uit de omgeving, groenbemesters, minder grondbewerking en een extensief bouwplan.  Het effect van deze methoden op de bodem worden eens per vier jaar gemeten. De projectduur is vier jaar met een mogelijke uitbreiding naar acht jaar. Er is gekozen voor deze lange termijn duur vanwege de langzame organische stof opbouw. De verhoging van het organische stofgehalte is vaak pas te meten na zes tot acht jaar.
 

De bodem als buffer voor klimaateffecten

Boeren op Goede Grond "De bodem als buffer voor klimaateffecten“ 24 februari 2016

De afgelopen vier jaar hebben de agrariërs in de omgeving van Witteveen in het kader van het project Boeren op Goede Grond gewerkt aan bodemverbetering met als doel: de bodem als buffer voor klimaateffecten.


Woensdag 24 februari zijn de ervaringen en meetgegevens van het project Boeren op Goede Grond gedeeld met een grote groep belangstellenden, waaronder agrariërs en studenten. De agrariërs vertelden dat zij de eerste resultaten van hun bodemverbetering inmiddels merken. De grond is door het gebruik van o.a. niet kerende grondbewerking, groenbemesters, compost en geitenmest minder droogtegevoelig en er zijn meer regenwormen aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst zijn ook de meetresultaten toegelicht van de afgelopen jaren. Organische stof, vochtgehalte en het bodemleven zijn licht toegenomen. Het vochtgehalte op de percelen is toegenomen met 1 tot 10%. Het bodemleven steeg op alle percelen en is vooral toegenomen in de bovengrond (0-15 cm-mv) met gemiddeld 24%. 

De deelnemers gaven tijdens de keukentafelsessie aan dat voor hen een goede bodem een gezonde bodem in balans is die om kan gaan met klimaatextremen. Verder is aangegeven dat een goede bodem gevormd wordt door bodemleven, behoud van mineralen, voldoende organische stof en belangrijk is voor ziekte weerbaarheid, goede vochtvoorziening, goede opbrengsten en gezonde planten.

Tijdens de sessie is de vraag “hoe bereik ik dit op mijn percelen?” beantwoord met het gebruik van minder gewasbescherming en langere termijn op peilhouden van organische stof. Als oplossing wordt aangegeven dat er weer gewerkt moet worden aan esgronden door meer reststromen (biomassa afkomstig van waterschap en gemeente) en/of materiaal uit de natuur toe te passen op de percelen.

Door uitgenodigde experts in de zaal werd toegelicht dat het effect van bodemverbetering pas op langere termijn zichtbaar is. Het project Boeren op Goede Grond speelt hierop in. Het project is dan ook uniek doordat het agrariërs stimuleert om over een langere periode bodemverbetering toe te passen. Het project loopt ook de komende jaren door en roept overige agrariërs uit de omgeving op om zich aan te sluiten bij het project. 

Drentse boeren verhogen bodemleven

Het toepassen van bodemverbeterende maatregelen helpt om het waterbergend vermogen en de kwaliteit van de grond te verbeteren.


Dit blijkt uit de resultaten van het project 'Boeren op Goede Grond' in Midden-Drenthe. 

In het landbouwvakblad Nieuwe Oogst is op zaterdag 6 februari een artikel gewijd aan de belangrijkste resultaten van het project Boeren op Goede Grond. Klik hier om dit artikel te lezen. 

Bron: Nieuwe Oogst, 6 februari 2016