Minder toeren

Dit praktijknetwerk wil de kosten voor percelen op afstand omlaag brengen. Om dit te behalen wordt het dieselverbruik van de diverse maatregelen die men hiervoor kan nemen met elkaar vergeleken.


Dit dieselverbruik wordt uitgedrukt in kosten. Daarnaast wordt gekeken naar bespaarde tijd en voordelen voor verkeersdruk en veiligheid. Ook wordt bij onvoldoende oplossingen voor de knelpunten gekeken naar de mogelijkheden om grondruil te bevorderen en flexibel te maken.

Zoekwoorden: kostenbesparing, brandstofverbruik

Financiële gevolgen van kavelruil

De bedrijven in het praktijknetwerk ‘Minder toeren’ hebben hun grond op afstand liggen. Dit brengt hogere bewerkingskosten met zich mee. Een kavelruil is daarom wenselijk. DLV en het Kadaster hebben samengewerkt aan het doorrekenen van twee scenario’s van kavelruil tussen melkveehouders en akkerbouwers in de Veenkoloniën. De financiële voor- en nadelen van beide opties zijn in beeld gebracht. 


Bij optie 1 brengt de veehouder een perceel in van 13 hectare zand-/ dalgrond en de akkerbouwer een perceel van 15.5 hectare, waarop de akkerbouwer wintertarwe verbouwt. Wanneer deze percelen geruild worden komt de grond voor de veehouder 9 km dichter bij huis te liggen. Dit levert bij de teelt van 11.5 hectare maïs en 4 hectare gras levert dit per jaar € 12.505,- besparing in de transportkosten op, oftewel € 961,- per hectare. Hier staat tegenover dat hij € 10.000,- per hectare moet betalen voor de nieuwe grond omdat deze van betere kwaliteit is. Deze in totaal € 255.000,- heeft hij in circa 10 jaar terugverdiend en hij heeft het profijt van de grond dichtbij.

In scenario 2 brengt de veehouder een veldkavel in van 39 hectare, verdeeld in 3 percelen. Deze worden gebruikt als grasland voor ruwvoerproductie. De kavel ligt op 7.3 km afstand. Hij krijgt hiervoor van de akkerbouwer 34.7 hectare op 3 km afstand terug, in 5 percelen. De akkerbouwer verbouwde hier vezelhennep. De besparingen op de kosten voor het gras hakselen komen door de kortere afstand uit op € 12.505,- per jaar. Dit is € 550,- per hectare. Doordat de melkveehouder er 4.4 hectare op achteruit gaat maar er wel betere grond voor terug krijgt die € 5.000,- meer waard is, ontvangt hij nog € 68.400,-. Naast meer grond krijgt de akkerbouwer, ook 3 grotere veldkavels in de ruil. Bij beide opties blijft de afstand naar de grond voor de akkerbouwer gelijk aan de huidige situatie. Wel hoeft het transport niet langer door het dorp. De voordelen zijn daarmee voor de akkerbouwers minder groot dan voor de veehouders.  

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door het verschil in hoeveelheid transport. Veehouders gaan ruim 90 keer per jaar naar een perceel grasland. Bij het verbouwen van akkerbouwgewassen ligt dit aantal veel lager, gemiddeld 18 keer voor de teelt van vezelhennep en wintertarwe. Dat maakt dat een kortere transportafstand voor de akkerbouwer minder besparing oplevert dan voor de veehouder. 

Hieruit blijkt dat in een gebied met afwisselend melkveehouders en akkerbouwers vooral voor de melkveehouders voordelen zijn te behalen met kavelruil. De akkerbouwers hebben minder profijt van de ruilingen. Zelf berekenen hoeveel kosten het u scheelt als de grond dichter bij huis zou liggen? Gebruik daarvoor het rekenprogramma (zie bijlage) dat binnen dit praktijknetwerk ontwikkeld is.

De scenario’s zijn doorgerekend met behulp van applicaties van het Kadaster. In dit systeem worden eigendomssituaties in beeld gebracht en kunnen kavelruilscenario’s worden gesimuleerd.

Dit in beeld brengen gebeurt door op een digitale kaart met kleuren aan te geven welke percelen welke percelen tot welke eigenaar behoren. Daarnaast is ook zichtbaar welke percelen huiskavels zijn en welke veldkavels. Met behulp van deze programmatuur houd je het overzicht in de grote hoeveelheid mogelijkheden die er vaak zijn om kavels te ruilen.  

Het moeilijkste onderdeel is het begin van de kavelruil. Er moet ergens een ‘gat’ ontstaan doordat een perceel eigenaar verdwijnt of grond kwijt wil. Zonder begin is de rest heel moeilijk in te passen. Zodra er ruimte ontstaat kan geschoven gaan worden waardoor er een domino-effect ontstaat.

Bijlage:

* Heeft u problemen om het bestand te downloaden, klik op het bestand met uw rechtermuisknop en klik op 'Doel opslaan als'.

 

Kavelruil: alles wat er bij komt kijken

Het praktijknetwerk 'Minder Toeren' heeft een leaflet opgeleverd met daarin informatie over kavelruil. Hiermee krijgen veehouders op een eenvoudige manier inzicht in de mogelijkheden rondom kavelruil.


Veehouders met gronden op afstand van hun bedrijf kunnen gebaat zijn bij kavelruil. De grond die verder van het bedrijf af ligt brengt meer kosten met zich mee door de grotere afstand die steeds moet worden afgelegd naar deze percelen. Kavelruil kan een middel zijn om de kosten die veehouders maken door stijgende brandstofkosten en afschaffing van rode diesel voor de landbouw omlaag te brengen. Daarnaast kan de verkeersveiligheid hierdoor toenemen en wordt de belasting voor de infrastructuur en het milieu minder. Download hier het volledige persbericht.

Beslismodel ontwikkeld

Binnen het praktijknetwerk “Minder toeren” is onlangs een beslismodel ontwikkeld. Met deze tool krijgt de agrariër op een eenvoudige manier inzicht in de extra kosten van een gewas dat op afstand geteeld wordt.

Met het programma kan een agrariër bepalen of grond op afstand bij aankoop of huur interessant is en wat de maximale prijs mag zijn. Ook kan gekeken worden welk gewas op die percelen het meest interessant is en de minste kosten oplevert.

lees verder...