Toolkit sluiten regionale mineralenkringlopen

Door dit praktijknetwerk wordt een toolkit ontwikkeld voor de optimale inzet van organische meststoffen en reststoffen uit de regio. Daarbij wordt zichtbaar hoe dit bij kan dragen aan een duurzaam en klimaatbestendig bodembeheer op akkerbouwbedrijven in Noordoost Nederland.


Dit moet leiden tot de verbetering of instandhouding van de bodemkwaliteit op de langere termijn, een doelmatig gebruik van water en meststoffen, een hoge opbrengst en kwaliteit van de gewassen, een vermindering van de uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater en een beperkte emissie van broeikasgassen.

In een notendop: bodemkwaliteit, organische meststoffen, regionale kringloop, water