Datum
19 maart 2015

Bodemscan op maat ontwikkeld voor Veenkoloniën

Het Louis Bolk Instituut heeft samen met telers in de Veenkoloniën een methode ontwikkeld om de bodem te beoordelen. Deze methodiek wordt beschreven in de brochure ‘Bodemscan zand- en dalgronden’. Zowel bodemvruchtbaarheid, als waterhuishouding, grondbewerking en groenbemesters komen aan bod.


Getest in de praktijk
De bodembeoordeling uit de brochure is uitgebreid getest en positief beoordeeld door diverse akkerbouwers uit de praktijk. “Dankzij onze  intensieve samenwerking  met deelnemers van Veldleeuwerik blijken we een zeer effectieve bodembeoordeling  ontwikkeld te hebben”, constateert projectleider Chris Koopmans. Hij verwacht dat akkerbouwers uit Drenthe en Groningen direct met de bodembeoordeling  aan de slag kunnen. Dat komt zeker ook de gewasopbrengst ten goede.

Aandacht voor verdroging, uitspoeling en verminderde bodemvruchtbaarheid
De Veenkoloniale gronden staan bekend om hun kwetsbaarheid rond verdroging en uitspoeling van nutriënten. Ook de bodemvruchtbaarheid vermindert. Toch kunnen akkerbouwers het tij keren, door bijvoorbeeld  op een andere manier naar drainage te kijken, of storende lagen in de bodem op te sporen. Meerdere bodemscans uitvoeren tijdens het groeiseizoen voorkomt schade nadien.

De brochure kan ook leiden tot gesprekken met collega’s en adviseurs over verdergaande maatregelen rond duurzaam bodembeheer. De informatie biedt  de teler de mogelijkheid om zelf tot inzicht te komen en bewustere keuzes te maken. Daarvoor is het nodig om ook écht de bodem in te duiken.

Brochure bestellen en downloaden
De brochure “Bodemscan zand- en dalgronden” , geschreven door Chris Koopmans, Marleen Zanen en Coen ter Berg , bevat een helder stappenplan voor de akkerbouwer in de Veenkoloniën, die werk wil maken van zijn bodem. Download de PDF via http://www.louisbolk.org/downloads/2986.pdf of www.veldleeuwerik.nl of bestel de hard copy  tegen verzendkosten via www.louisbolk.nl/publicaties,  bestelnummer2015-013 LbP

Over het project Veldleeuwerik Veenkoloniën
De brochure is tot stand gekomen  in het kader van het praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën met bijdragen van telers, Stichting Veldleeuwerik, het Louis  Bolk Instituut en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Over het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is een internationaal onafhankelijk kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van EZ, provincies, waterschappen, natuurbeherende organisaties en het bedrijfsleven. .Opdrachtgevers waarderen onze integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid en ons vermogen om praktische kennis en adviezen te bieden die leiden tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem. Kijk voor meer informatie over actuele projecten op www.louisbolk.nl .