Project overzicht

Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën 

De ontwikkeling van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is essentieel om boeren te waarderen en te belonen voor hun inspanning voor biodiversiteitsherstel. In dit project worden verschillende maatregelen getoetst die de boeren handelingsperspectief geven om hun inzet voor biodiversiteit te vergroten. Daarnaast wordt data getoetst voor de berekening van de monitor en worden de lokale biodiversiteit en perspectieven voor kringlooplandbouw in kaart gebracht.

Aanmelden voor dit project

De biodiversiteit in Nederland moet verbeterd worden en de akkerbouw kan daaraan bijdragen. De bijdrage van boeren aan biodiversiteitsherstel kan beloond worden als er een eenduidige manier is om de bijdrage te meten. Daartoe wordt de biodiversiteitsmonitor akkerbouw (BMA) ontwikkeld. Hiermee wordt de inzet van boeren op kritische prestatie indicatioren (KPIs) gemeten. In dit project worden verschillende maatregelen getoetst op hun effectiviteit en haalbaarheid om in de praktijk de score op KPIs in de Veenkoloniën te verbeteren. Ook wordt de huidige biodiversiteit in kaart gebracht en wordt een monitoringsmethode ontwikkeld om de biodiversiteit op akkerland vast te stellen. Tot slot wordt het gebruik van data voor de KPI bepaling getoetst en wordt de ontwikkeling van plantaardige kringlopen onderzocht om zo restmaterialen te gebruiken voor het verbeteren van de bodemkwaliteit en -biodiversiteit.

Doel van dit project is om in nauwe samenwerking met kennisinstanties in de praktijk handelingsperspectieven te toetsen voor agrariërs om met meer oog voor de natuur te boeren. Hierbij willen we aansluiten op de ontwikkelingen in de sector, door pro-actief indicatoren voor aspecten van biodiversiteitsontwikkeling te gaan gebruiken en te evalueren. Met de KPIs van de BMA kunnen de prestaties en de bijdrage aan biodiversiteit door een akkerbouwer worden vastgesteld. In dit project willen we specifiek voor de Veenkoloniën ervaring opdoen met de verschillende KPIs door te zoeken naar de meest renderende handelingsperspectieven om beter te scoren op de KPIs; door het meetbaar maken wat de effecten zijn van de inrichting en activiteiten op het akkerbouwbedrijf op de KPI scores; door zichtbaar te krijgen welke KPI scores haalbaar zijn in de Veenkoloniën en welke invloed de maatregelen voor betere scores hebben op de bedrijfsresultaten en -activiteiten en op de biodiversiteit. Het doel is om een set van KPIs te toetsen op hun praktische werkbaarheid, hun effectiviteit en op hun effect op de bedrijfsvoering en de biodiversiteit. Hierbij komen verschillende deelaspecten van agrarische biodiversiteit aan de orde zoals bv. een efficiënt gebruik van voedingsstoffen voor de bodem, de inrichting van een terrein, het teelt- en bemestingsplan, soort-specifieke maatregelen en beheer van landschapselementen zoals bv. slootranden en akkerranden.

Op verschillende bedrijven zal op basis van maatwerk de handelingsperspectieven van de akkerbouwers in kaart worden gebracht en zullen specifieke KPIs getoetst worden. De beginsituaties zullen voor de betreffende KPIs worden vastgelegd. De akkerbouwers zullen zich gaan inzetten om betere prestaties op de geselecteerde KPIs te behalen en verschillende varianten van maatregelen zullen onderzocht worden. Middels praktische maatregelen en gebruik makend van de kennis van de agrariërs zelf zullen in nauw overleg met hen verschillende opties van maatregelen getoetst worden. De resultaten op het gebied van KPIs, plagendruk, en opbrengst zullen tussentijds worden gemonitord en de ervaringen van de akkerbouwers zullen verzameld worden om zo de handelsperspectieven van akkerbouwers op de KPIs zo realistisch mogelijk te beschrijven. Ook zullen enkele indicatorsoorten worden geselecteerd voor het gebied en zal de aanwezigheid van deze soorten op verschillende percelen bepaald en gevolgd worden. Gedurende het project zal intensief contact gehouden worden met de agrariërs in de omgeving, maar ook met verschillende andere projecten en initiatieven om zo meerwaarde te creëren en kennis en inzichten uit te wisselen.

In dit project voor de Veenkoloniën worden verschillende methodes uitgeprobeerd om meer natuurinclusief te telen. De deelprojecten die worden uitgevoerd hebben links met de in ontwikkeling zijnde Kritische Prestatie Indicatoren (KPIs) van de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA). In onderstaande tabel zijn de deelprojecten weergegeven met de KPIs waarvoor het betreffende deelproject informatie verzamelt.

Media

PROJECTINFORMATIE

STARTDATUM
01-02-2020

EINDDATUM
31-12-2022

STATUS
Lopend

PARTNERS

ANOG
AND

PROJECTLEIDER

Dirk Nigten

“Doel van het project is om het kennisniveau te verhogen.”

De partners van dit project:

Aanmeld­formulier Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën

  Organisatie


  Aanhef*

  Voornaam*

  Tussenvoegsels

  Achternaam*


  E-mailadres*

  Telefoonnummer*

  Opmerkingen

  Deel dit project

  Gerelateerde projecten

  Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

  Neem contact met ons op!

  Innoveren doen we samen!

  Vragen en contact

  Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

  06 – 51 67 81 51

  06 – 55 39 87 71

  info@innovatieveenkolonien.nl

  Op de hoogte blijven

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!